ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Doradztwo w zakresie kadr i płac

Doradztwo zdalne

Odpowiedzi na pytania udzielane są w ciągu jednego dnia roboczego od zadania pytania. Cała korespondencja odbywa się drogą e-mailową. Po wykupieniu pakietu każdy Klient otrzymuje indywidualny numer, który powinien podawać w tytule e-maila. Pytania należy wysyłać przez formularz kontaktowy. Na życzenie Klienta odpowiedź może zostać udzielona telefonicznie, po uprzednim podaniu numeru kontaktowego.

Pakiet Kadry obejmuje pytania z zakresu:

 • zawierania i rozwiązywania umów o pracę,
 • dokumentacji kadrowej,
 • czasu pracy,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • uprawnień pracowniczych: rodziców, niepełnosprawnych, młodocianych,
 • postępowania w razie kontroli PIP,
 • umów cywilnoprawnych,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • podróży służbowych,
 • należności pracowniczych (wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania, dodatki, premie),
 • współpracy ze związkami zawodowymi,
 • tworzenia i zmiany regulaminów,
 • nakładania kar porządkowych,
 • odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • obowiązków pracodawcy w zakresie bhp.

Pakiet Kadry i Płace obejmuje pytania z zakresu Pakietu Kadry oraz:

 • naliczania wynagrodzeń (pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie),
 • rozliczania nieobecności, nadgodzin, dodatków i innych świadczeń należnych pracownikom,
 • sporządzania deklaracji i raportów do ZUS, PFRON, US,
 • przygotowania i wystawiania zaświadczeń dla pracowników (np. zaświadczenia o zarobkach, Rp-7, ZUS Z-3A, ZUS-3B, ZUS Z-3).