ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Nagroda w formie wczasów dla pracownika może nie stanowić podstawy wymiaru składek

ZUS w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2019 r. stwierdził, że nagroda jubileuszowa, która jest przyznawana w formie rzeczowej, np. pracodawca daje pracownikowi zegarek lub wykupi wycieczkę - nie stanowi przychodu do ubezpieczeń społecznych.

 

Stan faktyczny

Spółka, w regulaminie wynagradzania, chciała wprowadzić nagrody jubileuszowe dla pracowników, które miały być przyznawane w formie rzeczowej co 5 lat.

Planowano udostępnić katalog nagród, z którego pracownik będzie mógł wybrać nagrodę.
Pojawiła się jednak wątpliwość , czy  przyznawana w ten sposób nagroda będzie podlegała zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Podstawa prawna

Paragraf 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe stwierdza, że podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowej (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

 

Wnioski

Należy podkreślić, iż obowiązujące przepisy nie określają formy przydzielenia nagrody.

ZUS podkreślił, że o tym, czy dana nagroda jest zwolniona ze składek ZUS, decyduje częstotliwość wypłaty a nie forma wypłaty. Zatem jeśli nagroda będzie przyznawana
nie częściej niż co 5 lat, wartość nagrody nie powinna być doliczana do podstawy wymiaru składek.

Płatnik składek, który otrzymał decyzję ZUS z interpretacją przepisów, może złożyć odwołanie od decyzji ZUS w terminie miesiąca od dnia doręczenia interpretacji.

Sprawdź jak odwołać się od decyzji ZUS - pobierz wzór odwołania. 

 

Dokumenty do pobrania

- wniosek o interpretację ZUS

- decyzja ZUS

 

Źródło: Decyzja ZUS z dnia 5 września 2019 r. (WPI/200000/43/840/2019)

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.