ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należy złożyć w ciągu miesiąca (30 dni) od daty doręczenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak odwołać się od decyzji ZUS - konsultacje prawne.

 

Każda osoba, która ma problem z ZUS i chce odwołać się od decyzji, może skorzystać z usług firmy, która świadczy usługi związane z poradami prawami i radami na temat tego, jak odwołać się od decyzji zus. W tym miejscu otrzymasz wskazówki, co zrobić, aby korzystnie dla siebie załatwić wszystkie sprawy związane z ZUS. Można będzie w ten sposób cieszyć się z pełnych możliwości, jakie uzyskamy, ponieważ sprawa zakończy się w skuteczny sposób, bez najmniejszych problemów.

 

Odwoładnie od decyzji ZUS termin - ile czasu masz na odwołanie się.


ZUS była uciążliwy w kontaktach, a jednak odwołanie od decyzji zus termin ma bardzo krótki, dlatego sprawę należy wyjaśnić niezwykle szybko. Konieczne jest tu precyzyjne załatwienie całej sprawy, co jak najbardziej przełoży się na osiągnięcie pomyślnych rezultatów. Z pewnością, jeżeli tylko dobrze zostanie przygotowany wniosek i zostanie on złożony we właściwym terminie, można będzie liczyć na jego pomyślne rozpatrzenie. Na pewno odwołanie się od decyzji zus nie jest sprawą prostą, ponieważ ZUS zwykle stoi twardo przy swoich postanowieniach. Jednak są osoby, które są w stanie wygrać z ZUS.

Wystarczy tylko przygotować argumentację zgodną z prawdą, a można będzie uzyskać bardzo pozytywne rezultaty, które przełożą się na wygranie sprawy. Dla każdego to będzie szansa na zdobycie pozytywnych wyników, otrzymanie zadośćuczynienia, jak i pieniędzy, które są potrzebne na przykład na leczenie. Jeżeli chcesz złożyć odwołanie od decyzji zus zasiłek chorobowy otrzymasz oczywiście w późniejszym terminie. Trochę to potrwa, zanim ZUS rozpatrzy wniosek i go zatwierdzić. Jeżeli jednak są podstawy do odwołania, warto z tego skorzystać. W przypadku choroby każde pieniądze są potrzebne i niezbędne do tego, aby przeprowadzić w pomyślny sposób proces leczenia.

Odwołanie można złożyć osobiście, w oddziale ZUS lub przesłać pocztą do organu, który wydał niniejszą decyzję. W tym drugim przypadku, o upływie miesięcznego terminu, decyduje data stempla pocztowego.

 

________________, __________
[MIEJSCOWOŚĆ]      [DATA [1]]

Sąd Rejonowy/Okręgowy[2] w_______________
[MIEJSCOWOŚĆ]
_________________________________________
[ADRES SĄDU]

za pośrednictwem:  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział[3] w
________________________________________
[JEDNOSTKA ZUS, KTÓRA WYDAŁA DECYZJĘ]

Ubezpieczony [4]:
 ______________________________________________
______________________________________________
 [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, PESEL]

Organ rentowy:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w ____________________________
[JEDNOSTKA ZUS, KTÓRA WYDAŁA DECYZJĘ]


 

                                                                          ODWOŁANIE                                                                                                                 

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w _________ z dnia _____________, nr __________ w sprawie _____________ [NP. ODMOWY PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU]

Na podstawie art. 477⁹§ 1 oraz art. 477¹ᴼ § 1 KPC[5] w imieniu własnym wnoszę odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w ________ z dnia _______ nr _________ w sprawie __________ [NP. ODMOWY PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO]

wnoszę o:

- zmianę decyzji poprzez _____________________ [NP. PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZA OKRES 15-30 LISTOPADA 2016 R.] /uchylenie decyzji[6];

- dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza specjalisty z zakresu __________________ [NP. NEUROLOGII] na okoliczność _____________________________ [NALEŻY WSKAZAĆ W JAKIM CELU MA BYĆ POWOŁANY LEKARZ DANEJ SPECJALNOŚCI; NP. NA OKOLICZNOŚĆ USTALENIA AKTUALNEGO STANU ZDROWIA UBEZPIECZONEGO PO URAZIE, JAKIEGO UBEZPIECZONY DOZNAŁ WSKUTEK WYPADKU PRZY PRACY W DNIU 17 MARCA 2016 R.]; 

- dopuszczenie dowodu z dokumentu _____________________ [NP. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. KOPERNIKA W ŁODZI] na okoliczność _____________________________________ [NALEŻY WYKAZAĆ JAKIE OKOLOCZNOŚCI MAJĄ BYĆ UDOWODNIONE; NP. NA OKOLICZNOŚĆ PRZEBYTEGO PRZEZ UBEZPIECZONEGO LECZENIA NA ODDZIALE ONKOLOGII W OKRESACH 12 MARCA-10 KWIETNIA 2015 R., 29 WRZEŚNIA – 10 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ORAZ 30 MARCA -6 KWIETNIA 2016 R.] 

- dopuszczenie dowodu z zeznań świadków ______________ [NALEŻY PODAĆ IMIONA I NAZWISKA ORAZ ADRESY DO DORĘCZEŃ] na okoliczność ________________ [NALEŻY WSKAZAĆ JAKIE OKOLICZNOŚCI MAJĄ BYĆ WYKAZANE POPRZEZ PRZEPROWADZENIE DOWODU ZE ŚWIADKÓW; NP. NA OKOLICZNOŚĆ WYKAZANIA ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 1973 R. DO 30 LISTOPADA 1982 R.]                      

                                                                                    UZASADNIENIE                                                                                                                                        

W UZASADNIENIU NALEŻY WYKAZAĆ, DLACZEGO ZASKARŻANA DECYZJA W OCENIE UBEZPIECZONEGO JEST BŁĘDNA I POWINNA BYĆ ZMIENIONA LUB UCHYLONA PRZEZ SĄD [NP. W DNIU 7 GRUDNIA 2016 R. ORGAN RENTOWY WYDAŁ DECYZJĘ, MOCĄ KTÓREJ UBEZPIECZONY ZOSTAŁ POZBAWIONY PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZA OKRES OD 15 LISTOPADA DO 30 LISTOPADA 2016 R. ORGAN RENTOWY PO PRZEPROWADZONEJ W DNIU 21 LISTOPADA 2016 R. KONTROLI ZASADNOŚCI ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO NIE ZASTAŁ MNIE W MIEJSCU MOJEGO ZAMIESZKANIA I PRZYJMUJĄC, ŻE WYKORZYSTUJĘ ZWOLNIENIE NIEZGODNIE Z JEGO CELEM – POZBAWIŁ MNIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO. DZIAŁANIE ZUS NIE ZNAJDUJE JEDNAK ŻADNEGO UZASADNIENIA, BOWIEM W TYM DNIU PRZEBYWAŁEM W PORADNI REHABILITACYJNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. SZCZEŚLIWICKIEJ 36, NA DOWÓD CZEGO PRZEDKŁADAM ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WYSTAWIONE W DNIU 21 LISTOPADA 2016 R.  ZABIEGI REHABILITACYJNE ZOSTAŁY MI ZALECONE PRZEZ LEKARZA JAROSŁAWA BLIKA, KTÓRY WYSTAWIŁ ZWOLNIENIE LEKARSKIE NA OKRES 15-30 LISTOPADA 2016 R. ZASADNY JEST ZATEM WNIOSEK O UCHYLENIE DECYZJI ZUS Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 R. POZBAWIAJĄCEJ MNIE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZA OKRES 15-30 LISTOPADA 2016 R.]                                                                                                                                                     
______________________________
[PODPIS UBEZPIECZONEGO]Załączniki:
- odpis odwołania wraz z załącznikami [EGZEMPLARZ DLA ZUS]; 
- _________________ [NALEŻY WYMIENIĆ ZAŁĄCZANE DOKUMENTY; NP. KARTA LECZENIA SZPITALNEGO Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. KOPERNIKA W ŁODZI Z DNIA 26 KWIETNIA 2016 R., ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA ZABIEGÓW FIZYKOTERAPEUTYCZNCYH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO]. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Data sporządzenia odwołania nie ma znaczenia. Dla zachowania terminu istotne jest kiedy odwołanie zostało złożone w ZUS, sądzie lub nadane na poczcie. Odwołanie należy wnieść w  terminie miesiąca od doręczenia decyzji organu rentowego (art. 477⁹ § 1 KPC).
[2] Właściwy sąd powinien zostać wskazany w pouczeniu w decyzji wydanej przez ZUS.W sprawach o zasiłki,  świadczenie rehabilitacyjne, odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy oraz w drodze z/do pracy lub choroby zawodowe, ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności właściwy jest sąd rejonowy, w pozostałych sprawach – sąd okręgowy (art. 477⁸ KPC).
[3] Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję.
[4] Wnoszącym odwołanie może być także osoba niebędąca ubezpieczonym (np. gdy odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego wnosi nieubezpieczony członek rodziny uprawniony do zasiłku po zmarłym ubezpieczonym).
[5] Wskazanie podstawy nie jest niezbędne dla skuteczności wnoszonego odwołania.
[6] Wniosek o uchylenie decyzji będzie zasadny np. wówczas, gdy ubezpieczony, któremu wcześniej ZUS przyznał prawo do zasiłku chorobowego, następnie wydał decyzję o pozbawieniu go zasiłku z uwagi na wykorzystywanie, zdaniem ZUS, zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. 

 

WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.