ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

03-01-17 Jak odwołać się od decyzji ZUS?

jak odwołać się od decyzji zus
Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należy złożyć w ciągu miesiąca (30 dni) od daty doręczenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Odwołanie można złożyć osobiście, w oddziale ZUS lub przesłać pocztą do organu, który wydał niniejszą decyzję. W tym drugim przypadku, o upływie miesięcznego terminu, decyduje data stempla pocztowego.

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.