ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność, która zalega z opłacaniem składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne może korzystać z usług NFZ?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zobligowana jest do przystąpienia do obowiązkowych ubezpieczeń takich jak: społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zdrowotne od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, może przystąpić również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W momencie, gdy przedsiębiorca nie reguluje na bieżąco należności wynikających z jego obowiązku opłacania obowiązkowych składek (w tym zdrowotnych), nadal objęty jest ubezpieczeniem i może w jego ramach korzystać z usług NFZ.

Zaległe składki oraz odsetki wynikające z niedotrzymania terminu wpłaty pozostają wymagalne, przy czym organ rentowy może nałożyć na przedsiębiorcę dodatkową opłatę, w wysokości nawet 100% kwoty zaległej.

W przypadku nieuregulowania płatności za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe najpóźniej do 10 dnia miesiąca (w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników), ustaje ubezpieczenie chorobowe od pierwszego dnia miesiąca, za który składka nie została opłacona. Opłacenie zaległej składki nie oznacza automatycznego przywrócenia ubezpieczenia chorobowego. W tym celu, przedsiębiorca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do ZUS o jego przywrócenie.

Aby nie popaść w spiralę długów wynikających z nieopłacanych składek ZUS, warto skontaktować się z organem, w celu ustalenia możliwości spłacania zaległości. Jednym z najbardziej pożądanych dla obu stron rozwiązaniem jest ustalenie płatności ratalnych. Należy jednak pamiętać, iż nieopłacenie jednej raty powoduje natychmiastową wymagalność spłaty całego zadłużenia.

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.