ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Właściwość sądów w sprawach pracowniczych

Zgodnie z art. 461 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego, powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy, może być wytoczone przed sąd:

  • właściwości ogólnej pozwanego (czyli według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego);
  • w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana;
  • w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Możliwość wyboru sądu przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

 

Właściwość sądów w sprawach pracowniczych

 

W sprawach pracowniczych, w pierwszej instancji orzekają albo sądy rejonowe, albo okręgowe.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 zł, należy wnieść powództwo do sądu okręgowego. Wyjątkiem od tej reguły są zaś sprawy o:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy;
  • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia;
  • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;
  • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

 

W tych bowiem sprawach nie ma znaczenia wartość przedmiotu sporu i zawsze w pierwszej instancji orzekały będą sądy rejonowe.

Jeżeli pracodawca i pracownik złożą do sądu właściwego zgodny wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, sąd może taki wniosek uwzględnić – jeśli przemawiają za tym względy celowości (art. 461 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

sąd sprawy pracownicze

 

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.