ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Blog

Od dnia 1 czerwca 2017 r. nowy wzór świadectwa pracy i zmienione zasady jego wydawania

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2017 poz. 1044) wprowadzono zmiany zasad wydawania świadectw pracy oraz ustalono nowy wzór świadectwa pracy, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Nowelizacja weszła w życie od dnia 1 czerwca 2017 r.

Co się zmieniło?
 

 • agencje pracy tymczasowej zobowiązane są zamieszczać w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresy wykonywania takiej pracy;
   
 • jeśli pracownik wygra spór z pracodawcą o sprostowanie świadectwa pracy – pracodawca zobowiązany jest wydać nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu (dotąd pracodawca miał tylko 3 dni);
   
 • jeśli sąd uwzględni roszczenia pracownika o przywrócenie go do pracy lub przyznanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, na żądanie pracownika pracodawca w ciągu 7 dni licząc od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia ten dokument o dane wynikające z wyroku sądu (dotąd pracodawca miał tylko 3 dni);
   
 • jeśli pomiędzy pracodawcą a byłym pracownikiem powstanie spór, który skończy się zawarciem ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy – pracodawca wydaje je w terminie 7 dni od dnia zawarcia ugody lub jej zatwierdzenia przez sąd;
   
 • jeśli z przyczyn obiektywnych pracodawca nie może dochować terminu 7-dniowego na wydanie pracownikowi nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy, zobowiązany jest w ciągu 7 następnych dni doręczyć je pracownikowi pocztą lub w inny sposób (np. przez kuriera lub osobiście);
   
 • jeśli sąd pracy prawomocnie orzeknie o odszkodowaniu dla pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy, a pracownik w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku nie przedłoży pracodawcy świadectwa pracy do uzupełnienia o treść wyroku, pracodawca wzywa pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 7 dni od doręczenia mu wezwania pracodawcy. Na uzupełnienie i wydanie pracownikowi świadectwa pracodawca ma zasadniczo 7 dni (wcześniej były to terminy 3-dniowe).

 

 

Komentarze

O nas

dr Katarzyna Kalata – Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego; absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja ubezpieczenia społeczne) – praca doktorska pt. Przepisy ubezpieczeń społecznych w świetle konstytucyjnej zasady równości; praca magisterska poświęcona problematyce prawa pracy pt. Metody ominięcia kosztów pracy przez pracodawców; autorka ok. 200 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz współautorka 2 pozycji książkowych; współpracownik merytoryczny jednego z czołowych wydawnictw prawniczych w zakresie tworzenia publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.